Logo of His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa Thaye DorjeThaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Roznov pod Radhostem Diamond Way Buddhist Center